ش. مه 28th, 2022

پرسشنامه

Page 1 of 3

پرسشنامه

فرهیخته گرامی

با عرض سلام و احترام؛

پرسشنامه حاضر در راستای تکمیل اطلاعات پژوهشی با عنوان” ارایه الگوی رهبری هوشمند در نظام مدیریت شهری و روستایی کشور با تاکید بر جایگاه سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور” تدوین شده است. در مباحث نظری،”الگوي رهبري هوشمند” با مؤلفه هاي رهبـري عقلایی، عاطفی، معنوی و جمعی ارائه شده و تاکید شده كه رهبـري هوشـمند پيـروان را در چند بعد عقلايي، عاطفی و معنوي و جمعی هدايت مي-كند. در بعد عقلايـي مـديريت بـر مبنـاي هدف صورت گرفته و در بعد عاطفی بر مديريت عواطـف و احساسـات تأكيـد شـده است.ازاينرو، الگوي رهبري هوشـمند بـر پايـه رهبـري عقلانـي، رهبـري عاطفی و رهبري معنوي و جمعی مبتني است. و مولفه های آن براساس ادبیات نظری به شرح ذیل ارایه شده است.

پیشاپیش از حسن توجه و همکاری شما در پاسخ مسئولانه به پرسش ها سپاسگزارم

مشخصات فردی

الف. اولویت بندی میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل و شاخص های مربوطه در الگوی مطلوب

متغیر وابسته: الگوی مطلوب رهبری هوشمند در نظام مدیریت شهری و روستایی کشور با تاکید بر جایگاه سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور

(ترتیب اولویت اهمیت برای متغیر مستقل از بالاترین :1 و 2 و 3 و 4)

(ترتیب اولویت اهمیت برای شاخص ها از بالاترین :1 و 2 و 3 و 4 و 5)

متغیر مستقل

شاخص

توضیحات

(ترتیب اولویت اهمیت برای متغیر مستقل از بالاترین :1 و 2 و 3 و 4)

(ترتیب اولویت اهمیت برای شاخص ها از بالاترین :1 و 2 و 3 و 4)

متغیر مستقل

شاخص

توضیحات

(ترتیب اولویت اهمیت برای متغیر مستقل از بالاترین :1 و 2 و 3 و 4)

(ترتیب اولویت اهمیت برای شاخص ها از بالاترین :1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7)

متغیر مستقل

شاخص

توضیحات

(ترتیب اولویت اهمیت برای متغیر مستقل از بالاترین :1 و 2 و 3 و 4)

(ترتیب اولویت اهمیت برای شاخص ها از بالاترین :1 و 2 و 3)

متغیر مستقل

شاخص

توضیحات

ب.لطفا باتوجه به اطلاعات کسب شده در بالا، به پرسش های ذیل پاسخ دهید.