ش. مه 28th, 2022

رئیس جمهور: کیفیت ارایه خدمات شهری در سطوح مختلف باید منطبق با خواست و نیازهای شهروندان باشد/ شهرداری ها در کنار توسعه شهری، به موضوع هوشمندسازی شهرها هم توجه ویژه کنند

رییس جمهور به ضرورت هوشمندسازی شهرها در کنار توسعه شهری و قرار گرفتن این موضوع در اولویت بخش مسکن و…